Odgovori na najčešća pitanja

Šta podrazumeva finansijski lizing?

Finansijski lizing predstavlja vid finansiranja pokretne imovine za koju se korisnik, odnosno primalac lizinga odlučuje pre ulaska u lizing aranžman. Ovaj oblik kreditnog aranžmana podrazumeva postojanje tri učesnika: primalac lizinga, davalac lizinga i isporučilac.
Davalac lizinga zadržava pravo vlasništva nad predmetom lizinga tokom perioda trajanja lizing ugovora.
Primalac lizinga koristi predmet lizinga tokom trajanja ugovora i isplatom poslednje lizing rate postaje vlasnik predmeta lizinga, dok isporučilac, tj. dobavljač sve vreme trajanja ugovora o lizingu odgovara primaocu lizinga za montažu predmeta lizinga, servis, održavanje i popravke u garantnom roku.
U slučaju neplaćanja rata, OTP Leasing zadržava pravo da predmet finansiranja oduzme od korisnika lizinga i isti proda trećem licu ili ponovo finansira putem lizinga.

Zašto se opredeliti za nabavku opreme putem lizinga?

Zato što sredstva namenjena za nabavku opreme možete drugačije investirati, dok bi rate za opremu uzetu na lizing otplaćivali mesečno, tj. kroz rad i funkcionisanje same opreme.
Ekonomski vlasnik predmeta lizinga je primalac lizinga (korisnik lizinga amortizuje predmet lizinga), jednostavnije obezbeđenje opreme, jednostavniji ulazak u nove poslovne poduhvate.

Ko su korisnici finansiranja putem lizinga?

OTP Leasing finansira fizička i pravna lica, poljoprivrednike kao i privatne preduzetnike.

Da li je putem finansijskog lizinga moguće finansiranje nekretnina?

U skladu sa Zakonom o finansijskom lizingu dozvoljeno je finansiranje nekretnina.

Koje su razlike i prednosti između finansijskog lizinga i kredita?

Finansijski lizing predstavlja vezu između OTP Leasing-a, primaoca lizinga i isporučioca. Za razliku od kredita, putem finansijskog lizinga se finansira isključivo konkretan predmet – pokretna nepotrošna imovina.
Procedura dobijanja lizinga je mnogo jednostavnija i brža od odobravanja kredita.

Da li je finansijski lizing u Srbiji zakonski regulisan?

Da, Zakonom o finansijskom lizingu, koji daje dodatni element za sigurnost kako plasmana lizing kuća, tako i samih korisnika lizinga. Srbija je jedna od retkih zemalja u okruženju koja poslove finansijskog lizinga ima regulisane zakonom.

Od čega zavisi brzina realizacije finansijskog lizinga?

Prvenstveno od dokumentacije koju dostavi klijent. Ukoliko su dostavljena dokumenta kompletirana i u skladu sa zahtevom OTP Leasing-a, procedura analize predmeta je definisana i biće završena u roku od 48 sati.

Na koji način se procenjuje bonitet potencijalnog korisnika lizinga?

Bonitet potencijalnog korisnika lizinga  procenjuje Sektor kreditne analize OTP lizinga. Analiza je bazirana na finansijskim pokazateljima potencijalnog primaoca lizinga. Suština je da se utvrdi da li potencijalni primalac lizinga može da izmiruje lizing rate iz redovnog poslovanja.

Na koji način se vrši osiguranje predmeta ugovora o lizingu?

Svaki predmet finansiranja mora biti osiguran na odgovarajući način. Za vozila je pored osiguranja od auto odgovornosti obavezno i kasko osiguranje. Polisa se izdaje na davaoca lizinga.

Šta sve može biti predmet finansiranja i gde se predmet lizinga može odabrati?

OTP Leasing finansira pokretnu imovinu i to: nova i polovna putnička i dostavna vozila, poljoprivrednu opremu i mehanizaciju, opremu za preduzeća, hotele, restorane, privatne klinike itd.  Primalac lizinga vrši izbor predmeta lizinga direktno kod proizvođača ili prodavaca po svojoj volji, pa OTP Leasing ne snosi nikakvu odgovornost za eventualne nedostatke.