Upravljanje prigovorima klijenata

Obaveštavamo Klijente da prigovor na rad i uslugu na osnovu člana 42 Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga (Sl. glasnik RS br. 36/2011 i139/2014) mogu podneti na sledeće načine:

 • Direktno u svim poslovnim prostorijama:
  Bulevar Mihajla Pupina 115E, 11070 Beograd i Bulevar oslobođenja 88, 21000 Novi Sad
 • Putem email-a:
  office@otpleasing.rs ili bilo kog drugog email-a zaposlenog
 • Na faks:
  +381 (11) 2287 984
 • Poštom na adresu:
  OTP Lizing d.o.o., Bulevar Mihajla Pupina 115E, 11070 Novi Beograd
 • Preko elektronske forme koju možete naći na linku http://www.otpleasing.rs/kontakt-2/

Shodno Odluci o postupanju davaoca finansijskih usluga po prigovoru korisnika finansijskih usluga i postupanju Narodne banke Srbije po pritužbi tih korisnika („Sl. glasnik RS“, br. 25/2015) davalac finansijskih usluga nema obavezu razmatranja usmenih prigovora.

Prigovor treba da sadrži podatke korisnika iz kojih se nesumnjivo može utvrditi odnos sa davaocem usluga na koji se prigovor odnosi, kao i razloge za podnošenje tog prigovora.

Po prijemu prigovora, OTP Leasing doo Beograd je dužan da u najkraćem roku, ne dužem od 15 dana, dostavi odgovor na prigovor, sa odgovarajućim obrazloženjem.

Korisnik može, pre pokretanja sudskog spora, podneti pritužbu ako je nezadovoljan odgovorom davaoca usluga ili mu taj odgovor nije dostavljen u roku od 15 dana – u pismenoj formi, poštom ili elektronskom poštom (imejlom) na adresu za prijem elektronske pošte Narodne banke Srbije označenu na njenoj internet prezentaciji.